การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  • การใช้งานเว็บไซต์ dossierchannel เพื่อเข้าชมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการแข่งขัน ข่าวสารและกิจกรรม ฯลฯ ทางเว็บไซต์จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งาน
  • การยืนยันตัวตนของผู้สมัครเข้าการแข่งขันทางต่างๆ ผ่านทาง Steam นั้น ทางเว็บไซต์ dossierchannel เก็บเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการเรียกผ่าน Steam Web API เท่านั้น
  • ทางทีมงานของเว็บไซต์ dossierchannel ไม่มีนโยบายการขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านบัญชี Steam ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  • เว็บไซต์ dossierchannel จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น facebook, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน dossierchannel กับผู้เข้าแข่งขัน
  • dossierchannel ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  • ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ dossierchannel ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น dossierchannel จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ dossierchannel

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากเว็บไซต์ dossierchannel ก็ได้ เพียงจ้งความจำนงให้ทาง smilecookingclub.com ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขัน ทางเว็บไซต์ dossierchannel ใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านทาง Steam Web API ซึ่งทาง dossierchannel จะเข้าถึงได้เพียงข้อมูลทั่วไปที่ทาง API กำหนดให้เท่านั้น
  • ทางเว็บไซต์ dossierchannelอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพืีอความเหมาะสามและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางเว็บไซต์ dossierchannel จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชมเว็บไซต์

สอบถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/dossierchannel/

ติดตามการถ่ายทอดการแข่งขันได้ที่ Twitch : https://www.twitch.tv/dossierchannel

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Dossierchannel © 2012-2018